Ngoại thất

Private House | Cheshire Location: Cheshire Client: Stephenson | Bell Architect: Stephenson | Bell

Private House | Cheshire Location: Cheshire Client: Stephenson | Bell Architect: Stephenson | Bell

Private House | Cheshire Location: Cheshire Client: Stephenson | Bell Architect: Stephenson | Bell

Private House | Cheshire Location: Cheshire Client: Stephenson | Bell Architect: Stephenson | Bell

Nội thất

House_784_image_8

Private House | Cheshire Location: Cheshire Client: Stephenson | Bell Architect: Stephenson | Bell

Private House | Cheshire Location: Cheshire Client: Stephenson | Bell Architect: Stephenson | Bell

Private House | Cheshire Location: Cheshire Client: Stephenson | Bell Architect: Stephenson | Bell

Private House | Cheshire Location: Cheshire Client: Stephenson | Bell Architect: Stephenson | Bell

Private House | Cheshire Location: Cheshire Client: Stephenson | Bell Architect: Stephenson | Bell

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

Basement_Floor_Plan Ground_Floor_Plan First_Floor_Plan Site_Plan

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Stephenson ISA Studio

Hoàn thành : 2007

Diện tích :  486 m2

Hình ảnh : Courtesy of Stephenson ISA Studio

Thông tin : archdaily

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp