Ngoại thất

coperta_Igloo_Alexandrina_short

cosmindragomir_Tecon_Alxndr_XL_001_short

cosmindragomir_Tecon_Alxndr_XL_007_short

cosmindragomir_Tecon_Alxndr_XL_008_short

cosmindragomir_Tecon_Alxndr_XL_009_l

coperta_Igloo_Alexandrina_short(c) 2014 cosmindragomir.info | all rights reserved

(c) 2014 cosmindragomir.info | all rights reserved

(c) 2014 cosmindragomir.info | all rights reserved

(c) 2014 cosmindragomir.info | all rights reserved

cosmindragomir_Tecon_Alxndr_XL_072_short

(c) 2014 cosmindragomir.info | all rights reserved

(c) 2014 cosmindragomir.info | all rights reserved

(c) 2014 cosmindragomir.info | all rights reserved

cosmindragomir_Tecon_Alxndr_XL_092_short

(c) 2014 cosmindragomir.info | all rights reserved

cosmindragomir_Tecon_Alxndr_XL_101_l

Nội thất

(c) 2014 cosmindragomir.info | all rights reserved

cosmindragomir_Tecon_Alxndr_XL_052_short

cosmindragomir_Tecon_Alxndr_XL_060_l

(c) 2014 cosmindragomir.info | all rights reserved

cosmindragomir_Tecon_Alxndr_XL_066_short

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

Z:proiecteproiecte 2012casa alexandrina_Mies van der RohePL Z:proiecteproiecte 2012casa alexandrina_Mies van der RohePL plan_etaj_2 plan_situatie long_section

Thiết kế : Tecon Architects

Hình ảnh : Cosmin Dragomir

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp