Ngoại thất

03_exterior02_nishijima 02_exterior01_nishijima

Nội thất

01_interior01_nishijima 04_living01_nishijima 05_living02_nishijima 06_living03_nishijima 07_living04_nishijima 08_window01_nishijima 09_window02_nishijima 10_window03_nishijima 11_windowdetail_nishijima 12_kitchen_nishijima 13_masterbedroom_nishijima 14_living05_nishijima 15_terrace_nishijima

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

Ground_Floor_Plan Second_Floor_Plan Situation_Plan Section_01 Section_02

Thiết kế : Tailored design Lab

Hoàn thành : 2014

Diện tích : 250 m2

Hình ảnh : Yuji Nishijima

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-55