Ngoại thất

SPRING_HOUSE-Exterior-01 SPRING_HOUSE-Exterior-02 SPRING_HOUSE-Exterior-08

Nội thất

SPRING_HOUSE-Interior-01 SPRING_HOUSE-Interior-02 SPRING_HOUSE-Interior-03 SPRING_HOUSE-Interior-04 SPRING_HOUSE-Interior-05 SPRING_HOUSE-Interior-06 SPRING_HOUSE-Interior-07 SPRING_HOUSE-Interior-08 SPRING_HOUSE-Interior-09 SPRING_HOUSE-Interior-11 SPRING_HOUSE-Interior-12 SPRING_HOUSE-Interior-13 SPRING_HOUSE-Interior-14 SPRING_HOUSE-Interior-17 SPRING_HOUSE-Interior-18

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

SPRING_HOUSE-Location SPRING_HOUSE-PLAN-1st_Floor SPRING_HOUSE-PLAN-2nd_Floor SPRING_HOUSE-PLAN-3rd_Floor SPRING_HOUSE-Section-01 SPRING_HOUSE-Section-02

Mô hình

SPRING_HOUSE-Model-D SPRING_HOUSE-Model-Elevation-1 SPRING_HOUSE-Model-Elevation-2 SPRING_HOUSE-Model-Elevation-3 SPRING_HOUSE-Model-Structure

Thiết kế : W L A

Hoàn thành : 2015

Diện tích : 288 m2

Hình ảnh : AKIRA Photography

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp